Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Het onderwijs op De Wadden

Ieder mens is uniek en van waarde. Wij hebben positieve verwachtingen van de ander. Vanuit dit perspectief benaderen wij leerlingen en gaan wij met elkaar om. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te vergeven. Positief gedrag belonen wij. Negatief gedrag bespreken wij en tolereren wij niet. Vanuit deze gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen komen kinderen tot leren.

De lessen

Rekenen en taal zijn de basisvakken waar veel lestijd aan besteed wordt; sociale, sportieve, maatschappelijke en creatieve lessen vormen het cement daartussen.

Op De Wadden maken we gebruik van het EDI model (Expliciete Directe Instructie). Daardoor wordt de lestijd effectief benut. De lessen hebben een duidelijke opbouw. Van instructie, via samen oefenen naar zelfstandig (verder) werken. We verdelen de beurten door middel van beurtstokjes. Zo blijven alle leerlingen alert. Ook maken we regelmatig gebruik van wisbordjes, zodat de kinderen tijdens een klassikale instructie actief blijven nadenken en deelnemen.

In de klassen wordt thematisch gewerkt. Een thema werkt als een kapstok, waar leerstof van alle vakken aan opgehangen kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen het geleerde op die manier beter kunnen onthouden.

Begeleiding

Door een strak klassenmanagement, en een goede diagnose van de onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk, krijgen alle leerlingen een op hen afgestemd onderwijsaanbod. Wij spreken mét leerlingen en niet alleen óver hen, zodat zij actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Wij hechten belang aan het dragen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld.

Wij bieden onderwijs op maat door begeleiding in te zetten die past bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij pluswerk aan. Kinderen die juist meer hulp nodig hebben, krijgen verlengde instructie en extra begeleiding door de leerkracht en/of de onderwijsassistent. Zo kunnen alle kinderen op De Wadden zich op hun eigen niveau ontwikkelen.

Tussen Schools Atelier

Op dinsdagen blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Zij nemen deel aan een atelier waarin zij muziek maken, sporten, knutselen, puzzelen, koken of dansen. Per periode een ander atelier. Zo maken de leerlingen kennis met een rijk cultureel aanbod.